uposlenici

 ŠKOLSKI ODBOR

 • Sena Bandić, predstavnik Ministarstva, predsjednik 
 • Ivona Čelebičić, predstavnik Općine Centar
 • Maja Pličanić, predstavnik roditelja
 • Fatima Džanko, nastavnik historije, predstavnik Nastavničkog vijeća

RAZREDNA NASTAVA

AKTIV B/H/S JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

AKTIV STRAHIH JEZIKA

AKTIV MATEMATIKE, INFORMATIKE, FIZIKE I TEHNIČKE KULTURE

AKTIV BIOLOGIJE, HEMIJE I KULTURE ŽIVLJENJA

AKTIV HISTORIJE, GEOGRAFIJE, VJERONAUKE

AKTIV LIKOVNE, MUZIČKE KULTURE I TiZO-A

ASISTENT U DJELJENJU/GRUPI

 
 • Aida Isanović
 • Enisa Hasović

STRUČNI TIM:

 • Mirela Hasanović ( defektolog )
 • Selma Popaja ( logoped )
 • Ajla Begović ( psiholog )
 •  

PRODUŽENI BORAVAK:

 
 • Amina Kurtović
 • Jasmina Džinić
 • ELvira Velić – Muftić
 •  

TEHNIČKO OSOBLJE

 • Vernes Aganović – dnevni čuvar
 • Emina Agić – spremačica
 • Rasema Ahmić – spremačica
 • Mirza Ajdinović – domar
 • Jasmina Daši – spremačica
 • Vahda Džano – spremačica
 • Elvedin Džuho – dnevni čuvar
 • Anela Komarica – spremačica
 • Amira Muratović – spremačica
 • Ajda Kafedžić – spremačica
 • Amela Klepo – servirka
 •  Jasminka Vejo – spremačica

PENZIONERI

 • Marija Pavlović, nastavnica tehničkog odgoja
 • Sejida Šestanović, nastavnica biologije i hemije
 • Ibro Borovina, učitelj
 • Sabaheta Borovina, učiteljica
 • Dževahira Gazibara, učiteljica
 • Bahra Drnda, učiteljica
 • Milan Šatara, nastavnik matematike
 • Slavica Juričić, nastavnica muzičke kulture
 • Mirsada Višo, radnica
 • Muris Pašoović, domar
 • Sead Zupčević, domar
 • Nesiba Šestić, radnica
 • Azemina Osmanagić, sekretar
 • Esma Kapić, bibliotekar
 • Suada Efović, računovođa
 • Rabija Dizdarević, nastavnica engleskog jezika
 • Dževahira Halilović, nastavnica matematike
 • Aida Hasečić-Agić, nastavnica geografije
 • Ćorović Zineta, radnica